Nederlands Noors

Disclaimer

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

ElectroSense spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin ElectroSense als portal fungeert volledig en juist is, daarentegen kan ElectroSense niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. ElectroSense aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

De website van ElectroSense bevat de mogelijkheid om zowel door ElectroSense ontwikkelde informatie als door derden geleverde informatie te downloaden. ElectroSense aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het downloaden van deze informatie behoudens bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid.

De ElectroSense-site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van ElectroSense liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van ElectroSense. ElectroSense is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. ElectroSense geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

ElectroSense is niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van ElectroSense die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is ElectroSense in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: info@electrosense.nl